Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné a bez jejich zadání nelze objednávku dokončit.

Správnost a úplnost poskytnutých údajů může být z naší strany ověřena buď, emailem nebo telefonicky. Nepodaří - li se nám zákazníka zastihnout ať už na emailové adrese nebo telefonu uvedeném v objednávce, může být v takovémto případě objednávka zamítnuta.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.trezory-sejfy.cz jsou závazné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Bez tohoto nelze objednávku provést.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího nebo jej bude telefonicky kontaktovat.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.

Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (u zboží, které je „skladem“ nejpozději však do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li výslovně u zboží uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží o hmotnosti do 29 kg prostřednictvím DPD, We-Do na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce – dodací adresa. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího emailem.

Pokud se nepodaří zásilku doručit z důvodů na straně příjemce (odmítnutí zásilky, opakovaná nepřítomnost na doručovací adrese, nekontaktnost...) a neinformuje prodávajícího předem o této skutečnosti (že si zásilku nemůže převzít), je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky.
 
Bude-li kupující požadovat zboží opětovně zaslat bude po něm požadováno uhradit přepravné opětovně. Každá zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná.

Zboží nad 30kg zasíláme přepravní službou We-Do, nebo Toptrans. Cena přepravy je stanovena dle aktuálních tarifů přepravce dostupných na www.toptrans.cz.

Zboží mimo ČR zasíláme jen na Slovensko.

Platba za zboží

Za odesílané zboží požadujeme platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u Fio banky a.s. 105 71 309 / 2010.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu, která Vám bude sdělena po vašem oznámení o odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem (nejpozději však do 10 pracovních dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, vyjma však poštovného (dopravného), převodem na účet. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Doporučujeme vrácené zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednorázovému dodání zásilky, a že je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má přístup ke svým osobním údajům, stejně tak jako právo na jejich opravu a odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Prodávající se zavazuje neprodleně po obdržení písemné reklamace informovat kupujícího o následném postupu vyřízení reklamace a o tom, kam reklamované zboží doručit.

Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady a to i v případě, prokáže-li se reklamace jako oprávněná.

Kupující je povinen zabalit reklamované zboží do originálního obalu a toto zboží musí být vždy kompletní. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit nový vhodný obal, vyhovující podmínkám přepravy. Pokud tak neučiní a zboží nebude dostatečně chráněno, nemusí být reklamace uznána.

Doporučujeme zboží pojistit, za jeho případnou ztrátu nenese prodávající žádnou odpovědnost.

O přijetí reklamovaného zboží je zákazník informován emailem

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek či vrácením zaplacené kupní ceny.

O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace se v žádném případě nevztahuje na vady, které byly způsobeny, chybným, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží nabízeno za nižší cenu.

Pokud je, např. v sekci „Bazar“ nabízeno použité zboží, na toto se vztahuje záruční doba 12 měsíců.

Adresa pro vyřizování reklamací je uvedena v kontaktech.

Případnou reklamaci se budeme snažit vyřídit k maximální spokojenosti kupujícího.

IČ: 48079529

DIČ: CZ7301250011

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ŽO1858/93/Mi pro Prahu 3.